შეიძინეთ iafi aviabiletebi ბილეთების საიტზე

გერმანიის პარლამენტი (Germaniis parlamenti)

გერმანია, ოფიციალურად კი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა არის ცენტრალური ევროპის ქვეყანა. იგი ჩრდილოეთით ესაზღვრება ჩრდილოეთის ზღვას, ბალტიის ზღვასა და დანიას, აღმოსავლეთით გერმანია ესაზღვრება პოლონეთსა და ჩეხეთს, ხოლო სამხრეთით იგი ავსტრიასა და შვეიცარიას ესაზვება. რაც შეეხება, გერმანიის დასავლეთ საზღვარს, მას ესაზღვრება შემდეგი ქვეყნები, როგორიცაა საფრანგეთი, ბელგია, ნიდერლანდები და ლუქსემბურგი. გერმანიის ფართობი 357 021 კმ² -ს შეადგენს, ქვეყნის მოსახლეობა კი 82 060 000 კაცს აღწევს (2008 წლის მონაცემებით).

გერმანიის პოლიტიკური სისტემა

გერმანია, ცნობილია, როგორც ფედერაციული მმართველოს ქვეყანა, სადაც ჯერ კიდევ 1949 წელს მიღებული კონსტიტუცია მოქმედებს; ანუ გერმანია არის დემოკრატიული, ფედერალური საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ფედერალური საკანონმდებლო ძალა ენიჭება ბუნდესტაგს (გერმანიის პარლამენტი) და ბუნდესრატს (ლენდერის წარმომადგენლობითი ორგანო, გერმანიის რეგიონალური სახელმწიფოები). მრავალმხრივ სისტემაში, 1949 წლიდან დომინირებს ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი (CDU) და გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია (SPD).

გერმანიის სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელია აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოსაგან, მაშინ, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლების წამყვანი წევრებისთვის მიღებულია, რომ კანონმდებლის წევრებიც იყვნენ. პოლიტიკური სისტემა ჩამოყალიბებულია 1949 წლის კონსტიტუციით, გრუნგესეში (ძირითადი კანონი), რომელიც ძალაში დარჩა მცირე ცვლილებებით 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ. რაც შეეხება კონსტიტუციას, იგი ხაზს უსვამს ინდივიდუალური თავისუფლების დაცვას ადამიანისა და სამოქალაქო უფლებების ფართო კატალოგში და ჰყოფს უფლებამოსილებებს როგორც ფედერალურ, ისე სახელმწიფო დონეზე, ასევე საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას შორის.

აღსანიშნავია, რომ გერმანიის პოლიტიკური სისტემა შედგება სულ სამი ძირითადი ბირთვისგან, ესენია პოლიტიკური ინსტიტუტები, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შინაარსი და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. ქვეყნის პოლიტიკური ორგანიზაციული წყობა ფედერალური საპარლამენტო დემოკრატიაა. გასაკვირი არ არის, რომ გერმანიას უწოდებენ ,,პარტიული დემოკრატიის” ქვეყანას, რადგან პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ერთმანეთთან ძლიერ კონკურენციაში არიან ჩაბმულნი, საკმაოდ დიდი გავლენა აქვთ გერმანიის და გერმანელი ხალხის ცხოვრებაზე. არჩევნები გერმანიაში პროპორციული სისტემით ტარდება, მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად კი საჭიროა კონკურენტი პარტიების მიერ კოალიციური მთავრობის შექმნა.

გერმანიის პარლამენტი - ბუნდესტაგი

ბუნდესტაგი, გახლავთ გერმანიის პარლამენტი, რომელიც ირჩევს ბუნდესკანცლერს, რომელიც შემდგომ განსაზღვრავს ქვეყნის, როგორც შიდა, ისე მის საგარეო პოლიტიკას ფედერალურ დონეზე და წარადგენს ბუნდესმინისტრების კანდიდატურებს. ფედერალურსა და ბუნდესლანდებს (ანუ ფედერალური მიწები) შორის კომპეტენციების გადანაწილება და ფედერაციის ინსტიტუციები რეგულირდება კონსტიტუციით. ძირითადი კანონის დაცვას კი ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლო ზედამხედველობს.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გერმანია ევროპის კავშირის წევრია, რომელსაც უზენაესი წარმომადგენლობითი უფლებების ნაწილი სახელმწიფოთა ამ კავშირისათვის აქვს გადაცემული.

ბუნდესტაგი არის ერთადერთი ორგანო, რომელსაც უშუალოდ ირჩევს გერმანელი ხალხი ფედერალურ დონეზე. ეს შეიძლება შევადაროთ ქვედა სახლს (იგულისხმება ორსართულიანი საკანონმდებლო ორგანოს ორი პალატა, მეორე პალატა კი - ზედა სახლის სახელითაა ცნობილი), რომელიც მსგავსია შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ან გაერთიანებული სამეფოს თემთა პალატისა.

ბუნდესტაგი დაარსდა 1949 წელს გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის ძირითადი კანონის მე -3 პუნქტით, როგორც გერმანიის ერთ-ერთი საკანონმდებლო ორგანო, და ამრიგად, ეს არის ისტორიული წინაპარი ადრე არსებული რაიხსტაგისგან.

ბუნდესტაგის წევრები, როგორც ერთი მთლიანობა, გერმანელი ხალხის წარმომადგენლები არიან და ვალდებულნი არ არიან რაიმე ბრძანებებითა ან/და მითითებებით, ვინაიდან პასუხისმგებლობა ეკისრება მათ ამომრჩეველს. ბუნდესტაგის წევრთა მინიმალური იურიდიული რაოდენობა არის 598; ამასთან, ამჟამინდელ მე -19 ბუნდესტაგის შემადგენლობაში სულ 709 წევრია, რაც ბუნდესტაგის ისტორიაში ყველა დიდი რაოდენობით დაფიქსირდა.

ბუნდესტაგს არჩევენ ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ. იგი აირჩევა გერმანიის მოქალაქეების მიერ, კერძოდ კი ყველა 18 წელზე მეტი, სრულწლოვანი ასაკის მოქალაქეების მიერ. არჩევნებში გამოყენებულია ე.წ. შერეული წევრის პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემა, რომელიც აერთიანებს პირველ ადგილზე გასულ არჩეულ ადგილებს პროპორციული პარტიული სიით.

რაც შეეხება, ვადამდელ არჩევნებს, ის მხოლოდ გრუნგესცის 63-ე და 68-ე მუხლებში მითითებულ შემთხვევებშია შესაძლებელი. თითოეულ ამომრჩეველს აქვს მხოლოდ ორი ხმის მიცემის უფლება, კერძოდ, ერთი ხმა პარტიული სიისთვის, ხოლო მეორე ხმა საარჩევნო ოლქის კანდიდატისათვის.

აღსანიშნავია, რომ ბუნდესტაგს რამდენიმე ფუნქცია აქვს. ბუნდესრატთან ერთად, ბუნდესტაგი ქმნის ფედერალური მთავრობის საკანონმდებლო ფილიალს. გერმანიის ცალკეული შტატები (ბუნდესლანდერი) ბუნდესრატის მეშვეობით მონაწილეობენ საკანონმდებლო პროცესში, რომელიც მსგავსია ორპალატიანი პარლამენტის ზედა პალატისა, თუმცა, გრუნგესცის ბუნდესტაგს და ბუნდესრატს ერთმანეთისგან განცალკევებულად მიიჩნევენ (ამის საპირისპიროდ, აშშ-ს კონსტიტუციაში ნათქვამია, რომ წარმომადგენელთა პალატა და სენატი ქმნიან კონგრესს, როგორც ერთიან საკანონმდებლო ორგანოს. ეს არ ეხება ბუნდესტაგისა და ბუნდესრატის საქმეს).

ბუნდესტაგი და ბუნდესტრატი ერთად მუშაობენ კანონპროექტის პროცედურაში, ფედერალურ დონეზე. ბუნდესტაგი ასევე ირჩევა აღმასრულებელის მიერ და პასუხისმგებელია აღმასრულებელი კონტროლისთვის. ბუნდესტაგი ასევე განსაზღვრავს ფედერალურ ბიუჯეტს.

1999 წლიდან იგი განთავსებულია ბერლინში, რაიხსტაგის შენობაში. ბუნდესტაგი ასევე მოქმედებს ბერლინის მრავალ ახალ მთავარ შენობაში და ჰყავს საკუთარი პოლიციის ძალები (ბუნდესტაგპოლიზი). ბუნდესტაგის ამჟამინდელი პრეზიდენტი 2017 წლიდან არის CDU- ს ვოლფგანგ შუბლი. მე -19 ბუნდესტაგს ხუთი ვიცე-პრეზიდენტი ჰყავს.

მეტი საინფორმაცია

საფრანგეთის პარლამენტი (Safrangetis parlamenti)

საფრანგეთი, ოფიციალურად კი საფრანგეთის რესპუბლიკა არის ქვეყანა, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ ევროპაში და მოიცავს რამდენიმე კუნძულს და ვრცელდება ხმელთაშუა ზღვიდან ინგლისის არხამდე, ასევე ჩრდილოეთ ზღვასთან, ხოლო მდინარე რაინიდან კი ატლანტის ოკეანემდე. საფრანგეთს ჩრდილო-აღმოსავლეთით ესაზღვრება ბელგია, ლუქსემბურგი და გერმანია, აღმოსავლეთით შვეიცარია, მონაკო და იტალია, ხოლო სამხრეთით კი ანდორა და ესპანეთი. საფრანგეთის 18 ინტეგრალური რეგიონი, რომელთაგან ხუთი საზღვარგარეთის ტერიტორიებზე მდებარეობს მოიცავს საერთო ჯამში 643,801 კვადრატულ კილომეტრს (248,573 კვ.მ), ხოლო მთლიანი მოსახლეობის რაოდენობამ მიაღწია 67.07 მილიონს, 2020 წლის მაისის მდგომარეობით. რაც

შვედეთის პარლამენტი

შვედეტი არის უნიტარული სახელმწიფო, რომელიც ამჟამად იყოფა 21 საგრაფოდ და 290 მუნიციპალიტეტად. ქვეყანა ინარჩუნებს ნორდიული სოციალური კეთილდღეობის სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თავის მოქალაქეების საყოველთაო ჯანდაცვას და განათლებას. შვედეთს მსოფლიოში ერთპიროვნული შემოსავლის მქონე მსოფლიოში მე-11 ადგილი უკავია და ძალზე მაღალი კოეფიციენტი აქვს ცხოვრების ხარისხში, ჯანმრთელობის, განათლების, სამოქალაქო თავისუფლებების დაცვის, ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის, შემოსავლის თანასწორობის, გენდერული თანასწორობის, კეთილდღეობისა და ადამიანის განვითარებაში. 1995